Bằng việc gửi mẫu này, bạn cho phép SIM thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, như được cung cấp trong mẫu này, cho mục đích của các hoạt động sự kiện và tiếp thị của SIM, phù hợp với Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 (Singapore) và chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Vui lòng ghé thăm trang web của chúng tôi tại  www.simge.edu.sg/contact-us/personal-data-protection-act/ để biết thêm chi tiết về chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, bao gồm cả cách mà bạn có thể thu hồi quyết định cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.